Historia

Historia
Staszowskiego Ośrodka Kultury

  • 1961r. – dzięki staraniom miejskiej OSP, (która liczyła niespełna 60 lat) Staszów wzbogacił się o okazały budynek, który mieścił się przy ulicy Parkowej 6. W budynku znajdowała się sala widowiskowa na 300 miejsc i szereg innych pomieszczeń o łącznej kubaturze 1000 m2 (wykorzystywanych do różnych uroczystości),
  • 1962r. – założono Klub Miłośników Ziemi Staszowskiej z siedzibą w Domu Strażaka. Działalność klubu na owe czasy była bardzo różnorodna i bogata, zaspokajała potrzeby i aspiracje mieszkańców Staszowa w zakresie kultury,
  • 1.08.1964r. – utworzenie Powiatowej Poradni Pracy Kulturalno – Oświatowej z siedzibą w staszowskim ratuszu. Zadaniem jej było udzielanie instruktażu i poradnictwa kulturalno – oświatowego osobom zainteresowanym z powiatu staszowskiego,
  • 12.01.1967r. – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Staszowie podjęło uchwałę o utworzeniu Powiatowego Domu Kultury. Zlokalizowano go w Domu Strażaka przy ulicy Parkowej 6,
  • 25.02.1967r. – odbyła się uroczystość inauguracyjna otwierająca działalność Powiatowego Domu Kultury w Staszowie. Przedłożono wtedy projekt planu pracy oraz wybrano jego społeczną Radę,
  • 1975r. – po reorganizacji administracji państwowej przestał istnieć powiat, a Staszów należał administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego. Powiatowy Dom Kultury stał się Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury podporządkowanym Wojewódzkiemu Domowi Kultury,
  • 2.01.1983r. – decyzją wojewody tarnobrzeskiego Miejsko – Gminny Dom Kultury został przekształcony w Rejonowy Dom Kultury. Obejmował swym działaniem miasta i gminy: Połaniec, Bogoria, Rytwiany, Osiek, Łubnice, Łoniów,
  • 1999r. – następuje likwidacja części województw. Miasto i gmina Staszów zostaje włączona w struktury województwa świętokrzyskiego. Dom Kultury funkcjonuje pod nazwą: Staszowski Ośrodek Kultury. Przy SOK działa Społeczna Rada Programowa, w której skład wchodzą głównie społeczni działacze kultury, nauczyciele i twórcy sztuki. Jest organem doradczym i opiniującym działalność SOK.
Instagram