I. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury, ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów na okres 3 lat.
II. Do konkursu na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
2.1. Obowiązkowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem,
3) minimum pięcioletni udokumentowany staż pracy,
4) niekaralność,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.),
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
2.2. Preferowane dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
1) mile widziane ukończone studia wyższe zgodne z profilem działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury lub studia podyplomowe z zakresu: zarządzania, zarządzania kulturą, kierunków artystycznych, ekonomii, kursy i szkolenia w ww. zakresie,
2) mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zakresie zarządzania zespołem ludzkim,
3) mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu zadań związanych z inicjatywami kulturalnymi oraz pozyskiwaniu środków finansowych,
4) znajomość problematyki oraz zagadnień będących przedmiotem działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury,
5) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności:
a) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b) ustawy o finansach publicznych,
c) ustawy prawo zamówień publicznych,
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
e) ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
f) kodeksu postępowania administracyjnego,
g) ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych,
h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
6) wiedza z zakresu pozyskiwania, zarządzania i wdrażania projektów kulturalnych z udziałem środków pozabudżetowych,
7) komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,
8) umiejętności menadżerskie i organizacyjne zapewniające sprawną i efektywną organizację pracy Staszowskiego Ośrodka Kultury,
9) biegła umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office.
2.3. Predyspozycje osobowościowe : odpowiedzialność, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, systematyczność, terminowość, zaangażowanie, komunikatywność.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) realizowanie zadań jednostki określonych w Statucie,
3) przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia,
4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Staszowskiego Ośrodka Kultury,
5) sprawowanie kontroli zarządczej,
6) wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Staszowskiego Ośrodka Kultury,
7) współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.
IV. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) miejsce pracy: Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów,
3) umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z wynagrodzeniem zgodnym z Zarządzeniem nr 184/2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury miasta i gminy Staszów,
4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Staszowskim Ośrodku Kultury, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy od 6 %.
VI. Wymagane dokumenty:
1) umotywowana deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca dane kontaktowe (adres pocztowy, telefon, e-mail), opatrzona własnoręcznym podpisem,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
4) aktualne zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym objętym naborem, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy (dyplomy, świadectwa ukończenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i zakresów obowiązków),
6) organizacyjna, finansowa i programowa koncepcja funkcjonowania Staszowskiego Ośrodka Kultury obejmująca okres 3 lat, zgodna z celami statutowymi instytucji, uwzględniająca poziom dotacji organizatora oraz zobowiązania wynikające z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich (objętość do 10 stron A4 w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD), zawierająca: misję i wizję, cele strategiczne, cele krótkoterminowe i długoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji, i źródeł ich finansowania,
7) oświadczenia kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem:
– o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,
– o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną do celów rekrutacji,
– o wykorzystaniu wizerunku na potrzeby postępowania konkursowego w przypadku jego zamieszczenia w ofercie.
8) wszystkie złożone dokumenty winny być napisane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
9) kopie dokumentów przedkładanych w ofercie konkursowej winny być opatrzone na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
10) do ofert mogą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, opinie, recenzje,
11) wszystkie strony oferty (zapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
VII. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:
1) dokumenty kandydaci mogą składać osobiście w sekretariacie Urzędu, pok. 104, w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28 – 200 Staszów
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury”
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3) z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie www.bip.staszow.pl, www.sok.info.pl,
4) kwestionariusz osobowy oraz druki oświadczeń można pobrać na stronie www.bip.staszow.pl, www.sok.info.pl,
5) informacje o sposobie udostępniania informacji oraz dokumentów organizacyjno-finansowych dotyczących działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pod nr tel. 15 864 83 74, 15 864 83 89,
6) zwrot dokumentów złożonych do konkursu kandydatów, z którymi nie zostanie nawiązany stosunek pracy nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej, zgodnie z zapisami regulaminu naboru na ww. stanowisko,
7) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie w sposób przyjęty w regulaminie naboru,
8) przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w ciągu 20 dni po upływie terminu składania ofert.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

ZARZĄDZENIE Nr 176/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury.